Bekræftelse på rejsebestilling

Rejsebestemmelser

Almindelige bestemmelser for rejserne

 Generelle oplysninger

Betingelserne regulerer aftaleforholdet mellem Metropol Firmarejser - Metropol Travels ApS, Østerfælled Torv 3, 2100 København Ø. Cvr nr. 42411019 - (rejsearrangøren) og rejsende (i det følgende den rejsende), som køber en pakkerejse. Aftalen indgås og gennemføres i overensstemmelse med pakkerejseloven (Lov nr. 1666 af 26/12/2017 om pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer). Metropol Firmarejser er medlem af Rejsegarantifonden nr. 3365.

Tilmelding/Indgåelse af aftale

En aftale om køb af en pakkerejse mellem den rejsende og Metropol Firmarejser er indgået og bindende for begge parter, når tilmelding sker ved betaling af depositum samt et udfyldt tilmeldingsskema på www.metropolrejser.dk. Skemaet skal anføres med navn i overensstemmelse med deltagers pas. Herefter modtager den rejsende en velkomstmail med en kort beskrivelse af rejsemålet med forventet ud- og hjemrejsedatoer, prisen for rejsen og hvad der er inkluderet i henhold til www.metropolrejser.dk på købstidspunktet.

Rejsens pris (landarrangementet)/Depositum

Rejsens pris fremgår på www.metropolrejser.dk og amme pris vil samtidig fremgå på fakturaen, som fremsendes pr. mail. Slutbetalingen for rejsen skal ske senest 1½ måned før afrejsen. Depositummet fratrækkes automatisk på den rejsendes slutfaktura.

Flybilletter

Flybilletter kan ikke overdrages til anden part. 

Betaling

Misligholder den rejsende sin del af aftalen for så vidt angår betaling, har Metropol Firmarejser ret til at annullere aftalen. I sådanne tilfælde har Metropol Firmarejser ret til betaling af det beløb, som den rejsende ville miste efter reglerne i afsnit ”afbestilling”.  

Rejsedokumenter

Fremsendelse af rejsedokumenter samt anden korrespondance mellem den rejsende og Metropol Firmarejser foregår på den postadresse samt e-mailadresse, som den rejsende har gjort brug af i forbindelse aftalens indgåelse. Den rejsende er desuden forpligtet til at opgive de kontaktoplysninger, der er nødvendige for, at Metropol Firmarejser kan kontakte den rejsende både før og under rejsen.

Hvis den rejsende ikke modtager rejsedokumenterne inden 8 dage inden afrejse, skal den rejsende straks kontakte Metropol Firmarejser. Den rejsende har pligt til at gennemgå de fremsendte rejsedokumenter ved modtagelse. Såfremt oplysningerne ikke er i overensstemmelse med det aftalte, skal den rejsende kontakte Metropol Firmarejser. 

Mangler og reklamation

Konstateres en mangel under rejsen skal den rejsende straks efter konstateringen reklamere over manglen til Metropol Firmarejsers repræsentant på rejsemålet og til Metropol Firmarejser.

Hvis Metropol Firmarejsers repræsentant ikke kan eller vil afhjælpe eller ikke afhjælper tilfredsstillende efter den rejsendes opfattelse, skal den rejsende reklamere direkte til Metropol Firmarejser.

Undlader den rejsende at reklamere som beskrevet ovenfor, vil det have konsekvenser for den rejsendes ret til efterfølgende at påberåbe manglen og for opnåelsen af kompensation.

Metropol Firmarejser forbeholder sig retten til at ændre dag-til-dag program og indkvartering pga. helligdage, dårligt vejr, dårlige vejforhold eller andre uforudsete omstændigheder.

Den rejsendes ændringer af pakkerejsen

Såfremt den rejsende ønsker at foretage ændringer i pakkerejsen, skal denne kontakte Metropol Firmarejser hurtigst muligt. Hvis det er muligt for Metropol Firmarejser at ændre pakkerejsen, skal den rejsende afholde de ekstraudgifter, som ændringerne medfører. Rejsearrangøren er ikke forpligtet til at foretage ændringer i pakkerejsen.

Ændringer af pakkerejsen inden pakkerejsens påbegyndelse

Uvæsentlige ændringer
Metropol Firmarejser er inden pakkerejsens påbegyndelse berettiget til ansvarsfrit at foretage uvæsentlige ændringer i pakkerejsen uden den rejsendes samtykke. Den rejsende er forpligtet til at acceptere sådanne ændringer, hvis Metropol Firmarejser inden pakkerejsens påbegyndelse og uden unødig forsinkelse klart og tydeligt oplyser den rejsende om de pågældende ændringer.

Andre ændringer
Metropol Firmarejser er forpligtet til uden unødig forsinkelse at rette henvendelse til den rejsende og oplyse om de væsentlige ændringer, samt hvilken eventuel betydning de måtte have for pakkerejsens pris.

Metropol Firmarejser fastsætter i sin henvendelse en rimelig frist for, hvornår den rejsendes skal informere om sin beslutning, og oplyser desuden om, at konsekvensen af ikke at overholde denne frist indebærer, at den rejsende anses for at have accepteret ændringerne jf. afsnit ”Andre ændringer”.

Den rejsende kan i visse situationer have ret til erstatning, hvis der er lidt et økonomisk tab som følge af ovenstående væsentlige ændringer, medmindre årsagen hertil beror på uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder.

 

Aftalens ophør/Fortrydelsesret

Ved køb af pakkerejser gælder der ingen fortrydelsesret, jf. forbrugeraftalelovens § 18, stk. 2, nr. 1 samt § 7 stk. 2 nr. 5, der undtager personbefordring fra forbrugeraftalelovens anvendelsesområde.

Afbestilling

Det er muligt at læse om vores afbestillingsbetingelser på følgende side:

https://www.metropolrejser.dk/afbestillingsbetingelser-generelt

Den rejsendes generelle pligter/Ansvar

Pas
Den rejsende er ansvarlig for, at de navne der fremgår af dennes rejsedokumenter og bookinger, er identiske med det fulde navn, der fremgår af den rejsendes pas. Bliver den rejsende opmærksom på uoverensstemmelser mellem rejsedokumenter og pas, skal den rejsende straks meddele dette til Metropol Firmarejser, som vil forsøge at korrigere fejlen. Beror uoverensstemmelsen på den rejsendes forhold, vil udgifter forbundet hermed afholdes af den rejsende. Hvis ændringer ikke er muligt, kan den rejsende ikke holde Metropol Firmarejser ansvarlig.

Passet skal være gyldig minimum 6 måneder efter hjemkomst. Der skal være blanke sider til fornødne stempler undervejs.

Visum
Metropol Firmarejser oplyser den rejsende om visumkrav under afsnittet ”visum” på deres personlige profil. Her står skrevet hvilke særlige regler, der gælder for visse lande ved ind- og udrejse. Den rejsende kan kontakte Metropol Firmarejser for yderligere information om disse regler. Metropol Firmarejsers oplysninger om pas og visumkrav til den rejsende tager udgangspunkt i reglerne for danske statsborgere. Har den rejsende ikke dansk pas, eller har denne dobbelt statsborgerskab, skal den rejsende gøre Metropol Firmarejser opmærksom herpå, så den rejsende kan få den korrekte rådgivning og vejledning, herunder henvisning til de relevante myndigheder. Se i denne sammenhæng blandt andet www.um.dk.

Den rejsendes generelle pligter/Ansvar

Sundhedsmæssige formaliteter
På den personlige profil står ydermere anbefalinger til vaccinationer. Metropol Firmarejser er ikke uddannet som lægefagligt personale og henviser derfor til www.sikkerrejse.dk. Den rejsende kan også anvende www.ssi.dk. Det er den rejsendes eget ansvar at få de nødvendige vaccinationer inden afrejse.

Metropol Firmarejser skal have oplysninger om eventuelle fysiske og psykiske lidelser, som kan have indvirkning på den rejsende undervejs.

Ved fødevareallergier er det den rejsendes eget ansvar at tilkøbe måltider. På nogle rejser kan der tages hensyn. Spørg Metropol Firmarejser inden du tilmelder dig rejsen.

Flybillet forpligtelser
Den rejsende forpligtiger sig til at holde sig underrettet om mødetider, flyafgange samt genbekræftelse af fly hos flyselskabet. Dette skal typisk ske 72 timer før hjemrejse.

Flybilletter skal benyttes i den korrekte rækkefølge. Hvis den rejsende ikke anvender flybilletterne i den korrekte rækkefølge, vil luftfartsselskabet annullere de resterende flystrækninger. Den rejsende kan derfor ikke kun anvende enkelte strækninger af en flyrejse. Eksempelvis kan den rejsende ikke kun benytte sig af hjemrejsebilletten.

Den rejsende skal have afsluttet et eventuelt check-in i overensstemmelse med de i rejseplanen eller ved anden tydelig anvisning oplyste tidspunkter og steder for seneste check-in på ud- og hjemrejsen. Den rejsende er ansvarlig for at gøre opmærksom på sig selv i køen til check-in, hvis den rejsende må forudse, at denne ikke kan nå at have afsluttet check-in inden for de oplyste tidspunkter.

Den rejsende skal holde sig underrettet om hjemrejsetidspunkter ved i god tid inden hjemrejse at orientere sig om, hvorvidt der er blevet foretaget eller annonceret ændringer af det hjemrejsetidspunkt, der er angivet i rejsedokumenterne. Meddelelse om sådanne ændringer vil blive oplyst den rejsende via deres link til flybilletten eller af Metropol Firmarejser, repræsentanter for denne eller Metropol Firmarejsers underleverandører.

Den rejsende skal løbende holde sig opdateret om afgangssteder og -tider for de inkluderede transportmidler. Dette kan f.eks. ske ved straks efter ankomst til en lufthavn at holde øje med oversigtsskærme og kontakte lufthavnspersonalet ved tvivl om, hvilke terminaler eller gates flyet afgår fra. Terminal- og gateændringer sker ofte og er uden for Metropol Firmarejsers kontrol. Den rejsende kan i sådanne situationer ikke gøre krav gældende over for Metropol Firmarejser.

Rettidigt fremmøde
I de tilfælde hvor den rejsende ikke kan nå rettidigt frem til lufthavnen, skal den rejsende rette henvendelse til det pågældende luftfartsselskab og oplyse om det senere fremmøde. Hvis den rejsende ikke opnår en tilfredsstillende løsning med luftfartsselskabet, skal den rejsende kontakte Metropol Firmarejser samt egen rejseforsikring. Er det ikke muligt for Metropol Firmarejser at afhjælpe den rejsende, vil det være rejseforsikring som skal afhjælpe den rejsende. Flybilletter kan ikke refunderes eller afbestilles grundet forsinket fremmøde.

Ordensbestemmelser og opførsel

Den rejsende skal rette sig efter de ordensbestemmelser, der gælder for alle pakkerejsens underleverandører som f.eks. hoteller, lufthavne, transportmidler etc.

Den rejsende skal optræde således, at medrejsende ikke føler sig generet. I grove eller gentagne tilfælde kan en upassende optræden føre til, at den rejsende af Metropol Firmarejser eller dennes repræsentanter bortvises fra den videre deltagelse i rejsen eller udelukkedes fra deltagelse i fremtidige rejser. I tilfælde af bortvisning fra en rejse er den rejsende ansvarlig for egen hjemtransport og udgifter som følge heraf. Den rejsende er i tilfælde af bortvisning ikke berettiget til at modtage nogen form for tilbagebetaling af pakkerejsens pris.

Rejsearrangøren er ikke ansvarlig overfor offentlig myndighedsudøvelse herunder men ikke begrænset til politiets indgreb/handling over for den rejsende i forbindelse med den rejsendes upassende adfærd. Den rejsende er i sådanne situationer selv ansvarlig for de udgifter, som den rejsende eventuelt vil blive påført, ligesom den rejsende ikke kan gøre krav gældende over for rejsearrangøren og vil heller ikke være berettiget til tilbagebetaling af pakkerejsens pris.

Overholder den rejsende ikke kravene til pas, visa, sundhedsmæssige formaliteter, angivelse af korrekt navn på rejsedokumenterne, reglerne om rettidigt fremmøde samt ordensbestemmelserne kan den rejsende ikke gøre krav gældende hverken mod Metropol Firmarejser, formidleren eller underleverandøren til pakkerejsen for de følgevirkninger, mangler, gener eller tab, som den manglende efterlevelse af den rejsendes generelle pligter medfører.

 

Datoændring af flybillet undervejs

Hvis den rejsende køber en fleksibel flybillet gennem Metropol Firmarejser, kan den rejsende ændre hjemrejsedatoen mod et gebyr til flyselskabet. Denne type billet giver den fleksibilitet, at den rejsende kan fortsætte sin rejse efter programmet. Metropol Firmarejser har dog ingen indflydelse på, om der er plads på flyet.

Ønsker den rejsende at ændre sin hjemrejsedato, er det vigtigt, at den rejsende har det på plads senest 8 dage inden oprindelig planlagt hjemrejse. Bemærk, der kan være udsolgt omkring højtiderne og i sommerferieperioden.

Ønsker den rejsende at ændre hjemrejsen i den periode, skal den rejsende give besked snarest muligt og være forberedt på, at der kan være udsolgt, og at den rejsende er nødsaget til at fremskynde eller udskyde planerne.

Ønsker den rejsende at ændre flybilletten, kan den rejsende sende en mail til fly@Metropol Firmarejser.dk eller ring på + 45 3042 1576. Mailen vil blive besvaret i åbningstiden.

 

Arrangørens ansvar

Arrangøren optræder som agent for de flyselskaber med hvem, der foretages reservation og udstedes billetter til. Vores ansvar for mangler samt person- og tingsskader er begrænset til det erstatningsansvar, vores leverandører har i henhold til internationale konventioner.

 

Minimum antal deltagere/Aflysninger før rejsens begyndelse

Skulle rejsen afhænge af et minimum antal deltagere, og viser det sig, at antallet ikke er tilstrækkelig, er det gyldig aflysningsgrund for Metropol Firmarejser. Dette finder sted 4-6 uger før afrejse, og den rejsende har krav på tilbagebetaling af det fulde indbetalte beløb for rejseprogrammet, Egne flybilletter eller landarrangementer refunderes ikke. Den rejsende kan ikke gøre krav på erstatning.

 Ændringer

Hvis Metropol Firmarejser foretager ændringer inden afrejse og rejsens pris bliver billigere, tilbagebetales forskellen.

Forbehold for prisændringer

Alle priser er vejledende. Der tages forbehold for eventuelle trykfejl. Prisændringer kan forekomme pga. ændringer i valutakurser, forhøjede skatter og afgifter eller andre udefrakommende årsager. Prisforhøjelsen må maksimalt være 5 % af rejsens pris. Er prisændringen højere, kan kunden afmelde rejsen uden gebyr senest ved modtagelse af endelig faktura.

 

Begrænsninger i rejsearrangørens erstatningsansvar

Luftfartsselskaberne har det direkte ansvar for transportens korrekte gennemførelse efter Warszawa og Montreal konventionerne, EU Forordning 889/2002 og 261/2004 samt Luftfartsloven.

Rejsearrangøren begrænser sit ansvar til de på enhver tid gældende beløbsgrænser, der fremgår af Warszawa og Montreal konventionerne (luftbefordring), Athen konventionen og EU-forordning 392/2009 (befordring til søs) og COTIF-konventionen og EU-forordning 1371/2007 (jernbanebefordring).

Rejsearrangørens erstatningsansvar kan derfor ikke overstige det beløb, som gælder for de transportører, der har det direkte ansvar for befordringen. Den gældende SDR kurs (XDR) findes på www.nationalbanken.dk  

Fremsættelse af krav efter rejsens afslutning

Krav om erstatning og/eller forholdsmæssigt afslag i rejsens pris - som følge af mangler, der er blevet reklameret korrekt over, og som ikke er blevet afhjulpet af Metropol Firmarejser, skal inden rimelig tid efter rejsens afslutning fremsættes over for Metropol Firmarejser. I modsat fald mister den rejsende retten til at gøre krav mod Metropol Travels Aps. Den rejsende kan klage til Metropol Firmarejser - mail: info@metropolrejser.dk

 

Adgang til modregning ved udbetaling af erstatning og/eller kompensation

Den rejsende skal ved fremsendelsen af sin reklamation til Metropol Firmarejser oplyse, om den rejsende også har søgt om erstatning eller kompensation fra transportøren på grundlag af EU-forordninger om passagerrettigheder og erstatningsansvar ved passagertransport og efter de internationale konventioner, der også regulerer dette forhold.

Såfremt den rejsende har modtaget erstatning og/eller kompensation fra transportøren, har Metropol Firmarejser ret til at modregne erstatning og/eller kompensation efter lov om pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer i den erstatning og/eller kompensation, som den rejsende har modtaget fra transportøren.

Værneting og lovvalg

Kan enighed om et erstatningskrav og/eller beløb mv. ikke opnås ved klage til Metropol Firmarejser eller formidleren, kan den rejsende indbringe klagen for Pakkerejse-Ankenævnet, Røjelskær 11, 3. sal, 2840 Holte. Pakkerejse- ankenævnets hjemmeside er www.pakkerejseankenaevnet.dk.

Metropol Firmarejser er forpligtet til at opfylde kendelser fra Pakkerejse-Ankenævnet, medmindre foreningens bestyrelse giver dispensation fra dette krav, fordi kendelsen ønskes indbragt for en dansk domstol, jf. foreningens vedtægter.

Alle tvister og uoverensstemmelser der måtte opstå eller udspringe af en given aftales tilblivelse og/eller opfyldelse, og som ikke kan løses mellem parterne alene eller ved Pakkerejse-Ankenævnet, skal, hvis parterne ønsker at indbringe sagen, anlægges ved de danske nationale domstole til endelig afgørelse, og vil være underlagt dansk ret, medmindre andet følger af Rfor. 1215/2012 samt Rom-konventionen af 1980.

Garanti i Rejsegarantifonden

Metropol Firmarejser har i tilfælde af dennes konkurs stillet garanti for refusion af den rejsendes betalinger hos: Rejsegarantifonden, Røjelskær 11, 3. sal, 2840 Holte.Hent inspiration til firmarejsen